ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองวิชาเอกสารวิจัย วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 17 News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองวิชาเอกสารวิจัย วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 17

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วย พ.อ. กำธร เกิดท่าไม้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และ น.อ. ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ได้ให้การต้อนรับ น.อ. อาทิตย์ เจนจบสกลกิจ ผู้อำนวยการกองวิชาเอกสารวิจัย วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 17 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ในโอกาสนี้ นายศุภณัฐ จันทร์อ่ำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ และนางสาวนวพรรณ คันธชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองและคุ้มครองคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีแก่คณะด้วย