ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : การต้อนรับคณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 8 News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : การต้อนรับคณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 8 จำนวน 65 คน นำโดย ผช.ศ.ดร. จิตติภัทร พูนขำ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเดินทางเยือนประเทศเกาหลีใต้ภายใต้โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2562

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศเกาหลีใต้ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ด้วย