ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization - AFoCO)  News

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ : การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization - AFoCO)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้มอบภาคยานุวัติสาร (Instrument of Accession) การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization - AFoCO) ให้กับนาย Chencho Norbu ผู้อำนวยการบริหารของ AFoCO

การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยใน AFoCO จะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันที่สามสิบหลังจากวันที่มีการมอบภาคยานุวัติสาร โดยไทยถือเป็นประเทศภาคีสมาชิกลำดับที่ 10 ของ AFoCO

ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยใน AFoCO จะมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจงานด้านป่าไม้ สนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และส่งเสริมความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างไทยกับภาคีสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านป่าไม้ของไทยสามารถขอรับทุนฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ในอนาคต