ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล มีกำหนดจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องคริสตัลบอลรูม (Crystal Ballroom) โรงแรมลอตเต้โซล (Lotte Hotel Seoul, ๓๐, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul) เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว กรุณาลงทะเบียนได้ที่อีเมล์ rteseoul@gmail.com หรือโทรศัพท์ ๐๒-๗๙๕-๐๐๙๕ ต่อ ๒๐๓ ๒๐๔ และ ๒๐๕ (กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล อาชีพ เบอร์โทรศัพท์มือถือ) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การแต่งกาย
สุภาพบุรุษ - ชุดพระราชทาน / ชุดผ้าไทย / ชุดสากล
สุภาพสตรี - ชุดไทย / ชุดผ้าไทย / ชุดสุภาพ