ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2561) ระหว่าง 20-23 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2561) ระหว่าง 20-23 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2561) ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่าง 20-23 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศมีความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมที่จะส่งผลให้มีความผูกพันกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
 
กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนเยาวชนไทยกลุ่มดังกล่าวที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 12-18 ปี เข้าร่วมโครงการฯ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ค่าใข้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียบเข้าชมสถานที่สำคัญค่าง ๆ เป็นต้น และผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าประกันสุขภาพ
 
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูบเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการฯ คือ นางสาวชาตบุษย์ นีละรัตตานนท์ (โทร. +66 2209 3653 และ +66 91536 2451 / อีเมล์: yc.mocth@gmail.com / Line ID: punoi624) และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยังสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
 
รายละเอียดโครงการและใบสมัคร: https://drive.google.com/open?id=1_-fEVvZ-RL84yIRphzennRasy0RKRJb9