ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญประชาชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญประชาชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ขอเชิญประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ผู้ประสงค์เข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ ๒๐ ตุลาตม ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมสถานที่

ช่องทางการลงทะเบียน
(๑) กด “เข้าร่วม” ในหน้า “พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ” บน Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  (https://www.facebook.com/events/175328099695272/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D)
(๒) อีเมล์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขติดต่อ ไปยัง thaisel@mfa.go.th
(๓) แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ทางโทรศัพท์หมายเลข +๘๒-๒-๗๙๕-๐๐๙๕ ต่อ ๒๐๓ ในวันทำการ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.