• เนื่องในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จะปิดทำการระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2563 หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +82 1067 4700 95

  • เนื่องในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จะปิดทำการระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2563 หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +82 1067 4700 95

  • เนื่องในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จะปิดทำการระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2563 หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +82 1067 4700 95

  • เนื่องในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จะปิดทำการระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2563 หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +82 1067 4700 95