กระทรวงการต่างประเทศ

주한태국공관원 소개


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

Royal Thai Embassy

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

นางสาวรมณี คณานุรักษ์

MISS ROMMANEE KANANURAK

 

อัครราชทูต

Minister

นายสุเมธ จุลชาต

MR. SUMATE CHULAJATA

 

อัครราชทูตที่ปรึกษา

Minister Counsellor

นางพิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์

MRS. PIMPIREE MANEERATANA

 

อัครราชทูตที่ปรึกษา

Minister Counsellor

นายธัมมวิชช์ นาคเสวีวงศ์

MR. THAMMAWISH NAKSEWEEWONG

 

เลขานุการเอก

First Secretary

นายศุภณัฐ จันทร์อ่ำ

MR. SUPANAT CHAN-UM

 

เลขานุการเอก

First Secretary

นายศรีพงศ์ บุนนาค

MR. SRIBHONGSE BUNNAG

 

เลขานุการเอก

First Secretary

นางสาวนวพรรณ คันธชา

MISS NAWAPAN KANTACHA

 

เลขานุการโท

Second Secretary

นางสาวเมนะกา ฐิตสาโร

MISS MENAKA THITASARO

 

เลขานุการโท

Second Secretary

นางรังษิยา นนทแก้ว

MRS. RANGSIYA NONTAKEAW

 

เลขานุการตรี

Thrid Secretary

นางสาววารุณี นาเมือง

MISS WARUNEE NAMAUNG

Address

42, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul, 04402

Tel: (82-2) 790-2955, 795-0095,

795-3098, 795-3253

Fax: (82-2) 798-3448, 795-0980

Email: thaiembassy.SEL@mfa.mail.go.th

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

Office of Commercial Affairs

 

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์)

Minister Counsellor (Commercial)

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย

MS. VILASINEE NONSRICHAI​

 

ที่ปรึกษา

Counsellor (Commercial)

นายวุฒิธร โทณะวณิก

MR. WUTTITHON DONAVANIK

Address

304, 305 Namsan Lotte Castle Iris

35 Sogong-Ro, Jung-Gu, Seoul 04632

Tel: (82-2) 795-2431, 795-4446

Fax: (82-2) 795-2998

Email: info@thaitrade.kr

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/โซล

Office of the Defence and Army Attaché and Liaison Group

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก

Defence/Army Attaché

พ.อ.กำธร  เกิดท่าไม้

COLONEL KAMTHORN KIRTTHAMAI

 

เสมียน ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก

Administrative staff of Office of the Defence Attaché

จ.ส.อ. กนกเพชร  พิลาล้ำ

MSGT.KANOKPECH PILALAM

Address

509 Building 2 Cheongwha Apartment, Itaewon-dong, Yongsan-gu, 04394

Tel: (82-2) 798-7581

Fax: (82-2) 793-0788 

Email:

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ/โซล

Office of the Air Attache

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

Air Attaché and Assistant Defence Attaché

น.อ. ฐานันดร์ ทิพเวส

GP.CAPT. THANAN THIPAWES

เสมียนสำนักงาน

Administrative and Technical Staff

พ.อ.อ.สมเกียรติ  รอดโพธิ์ทอง

FS1 SOMKIAT RODPHOTHONG

Address

10, Itaewon-ro 27 Da-gil, Yongsan-gu, Seoul 04349

Tel: (82-2) 794-3267

Fax: (82-2) 794-3268

Email: airattache_seoul@hotmail.com

สำนักงานแรงงาน/โซล

Office of Labour Affairs

อัครราชทูตที่ปรึกษา /ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน

Minister Counsellor / Labour Attaché

นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี

MISS PINYUDA CHAMCHANSRI  

รองผู้ช่วยฝ่ายแรงงาน

Assistant Labour Attaché

นางอลิสา สุภาพ

MRS. ALISA SUPARB 

Address

4th Floor, Ansung Tower, 737-28 Hannam-Dong, Yongsan-Gu, Seoul 04349

Tel: (82-2) 794-0323, 794-5222,794-7221

Fax: (82-2) 794-7222

Email: korea@mol.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน/โซล

Thailand Board of Investment, Seoul Office

อัครราชทูตที่ปรึกษา /

ผู้ช่วยทูตฝ่ายส่งเสริมการลงทุน

Minister Counsellor /

Investment Attaché

นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์

MS. VANNIPA PIPUPCHAIYASIT

Address

1804, 18 Floor, Coryo Daeyungak Tower, 97 Toegye-Ro, Jung-Gu, Seoul 04535

Tel. (82-2) 319-9998

Fax: (82-2) 319-9997

Email: seoul@boi.go.thboiseoul@hanmail.net

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/โซล

Office of Tourism Authority of Thailand (TAT), Seoul Office

ผู้อำนวยการ

Director

นางจิราณี  พูนนายม

MRS. JIRANEE POONNAYOM

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Deputy Director

นายจิรวัฒน์ เลียงคำ

MR. JIRAWAT LIANGCAM

Address

1205, 12 Floor, Daeyungak Tower, Chungmu-Ro 1-Ka, 97 Toegye-Ro, Jung-Gu, Seoul 04535

Tel. (82-2) 799-5417-8, 771-9650

Fax: (82-2) 779-5419

Email: info@tatsel.or.kr

 

หน่วยประสานงานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ/โซล

Unit of Agriculture Affairs, Seoul, Royal Thai Embassy

ผู้ประสานงานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

Head of Unit (Agricultural Specialist)

นางสาวอาภาพรรณ ชัฏไพศาล

MISS APAPAN CHATPAISARN  

 

Address in Seoul

42, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul, 04402

Tel: (82-2) 790-2955, 795-0095,

795-3098, 795-3253

Fax: (82-2) 798-3448, 795-0980

Email: moackorea@gmail.com

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

Royal Thai Embassy

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

นางสาวรมณี คณานุรักษ์

MISS ROMMANEE KANANURAK

 

อัครราชทูต

Minister

นายสุเมธ จุลชาต

MR. SUMATE CHULAJATA

 

อัครราชทูตที่ปรึกษา

Minister Counsellor

นางพิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์

MRS. PIMPIREE MANEERATANA

 

อัครราชทูตที่ปรึกษา

Minister Counsellor

นายธัมมวิชช์ นาคเสวีวงศ์

MR. THAMMAWISH NAKSEWEEWONG

 

เลขานุการเอก

First Secretary

นายศุภณัฐ จันทร์อ่ำ

MR. SUPANAT CHAN-UM

 

เลขานุการเอก

First Secretary

นายศรีพงศ์ บุนนาค

MR. SRIBHONGSE BUNNAG

 

เลขานุการเอก

First Secretary

นางสาวนวพรรณ คันธชา

MISS NAWAPAN KANTACHA

 

เลขานุการโท

Second Secretary

นางสาวเมนะกา ฐิตสาโร

MISS MENAKA THITASARO

 

เลขานุการโท

Second Secretary

นางรังษิยา นนทแก้ว

MRS. RANGSIYA NONTAKEAW

 

เลขานุการตรี

Thrid Secretary

นางสาววารุณี นาเมือง

MISS WARUNEE NAMAUNG

Address

42, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul, 04402

Tel: (82-2) 790-2955, 795-0095,

795-3098, 795-3253

Fax: (82-2) 798-3448, 795-0980

Email: thaiembassy.SEL@mfa.mail.go.th

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

Office of Commercial Affairs

 

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์)

Minister Counsellor (Commercial)

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย

MS. VILASINEE NONSRICHAI​

 

ที่ปรึกษา

Counsellor (Commercial)

นายวุฒิธร โทณะวณิก

MR. WUTTITHON DONAVANIK

Address

304, 305 Namsan Lotte Castle Iris

35 Sogong-Ro, Jung-Gu, Seoul 04632

Tel: (82-2) 795-2431, 795-4446

Fax: (82-2) 795-2998

Email: info@thaitrade.kr

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/โซล

Office of the Defence and Army Attaché and Liaison Group

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก

Defence/Army Attaché

พ.อ.กำธร  เกิดท่าไม้

COLONEL KAMTHORN KIRTTHAMAI

 

เสมียน ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก

Administrative staff of Office of the Defence Attaché

จ.ส.อ. กนกเพชร  พิลาล้ำ

MSGT.KANOKPECH PILALAM

Address

509 Building 2 Cheongwha Apartment, Itaewon-dong, Yongsan-gu, 04394

Tel: (82-2) 798-7581

Fax: (82-2) 793-0788 

Email:

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ/โซล

Office of the Air Attache

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

Air Attaché and Assistant Defence Attaché

น.อ. ฐานันดร์ ทิพเวส

GP.CAPT. THANAN THIPAWES

เสมียนสำนักงาน

Administrative and Technical Staff

พ.อ.อ.สมเกียรติ  รอดโพธิ์ทอง

FS1 SOMKIAT RODPHOTHONG

Address

10, Itaewon-ro 27 Da-gil, Yongsan-gu, Seoul 04349

Tel: (82-2) 794-3267

Fax: (82-2) 794-3268

Email: airattache_seoul@hotmail.com

สำนักงานแรงงาน/โซล

Office of Labour Affairs

อัครราชทูตที่ปรึกษา /ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน

Minister Counsellor / Labour Attaché

นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี

MISS PINYUDA CHAMCHANSRI  

รองผู้ช่วยฝ่ายแรงงาน

Assistant Labour Attaché

นางอลิสา สุภาพ

MRS. ALISA SUPARB 

Address

4th Floor, Ansung Tower, 737-28 Hannam-Dong, Yongsan-Gu, Seoul 04349

Tel: (82-2) 794-0323, 794-5222,794-7221

Fax: (82-2) 794-7222

Email: korea@mol.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน/โซล

Thailand Board of Investment, Seoul Office

อัครราชทูตที่ปรึกษา /

ผู้ช่วยทูตฝ่ายส่งเสริมการลงทุน

Minister Counsellor /

Investment Attaché

นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์

MS. VANNIPA PIPUPCHAIYASIT

Address

1804, 18 Floor, Coryo Daeyungak Tower, 97 Toegye-Ro, Jung-Gu, Seoul 04535

Tel. (82-2) 319-9998

Fax: (82-2) 319-9997

Email: seoul@boi.go.thboiseoul@hanmail.net

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/โซล

Office of Tourism Authority of Thailand (TAT), Seoul Office

ผู้อำนวยการ

Director

นางจิราณี  พูนนายม

MRS. JIRANEE POONNAYOM

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Deputy Director

นายจิรวัฒน์ เลียงคำ

MR. JIRAWAT LIANGCAM

Address

1205, 12 Floor, Daeyungak Tower, Chungmu-Ro 1-Ka, 97 Toegye-Ro, Jung-Gu, Seoul 04535

Tel. (82-2) 799-5417-8, 771-9650

Fax: (82-2) 779-5419

Email: info@tatsel.or.kr

 

หน่วยประสานงานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ/โซล

Unit of Agriculture Affairs, Seoul, Royal Thai Embassy

ผู้ประสานงานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

Head of Unit (Agricultural Specialist)

นางสาวอาภาพรรณ ชัฏไพศาล

MISS APAPAN CHATPAISARN  

 

Address in Seoul

42, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul, 04402

Tel: (82-2) 790-2955, 795-0095,

795-3098, 795-3253

Fax: (82-2) 798-3448, 795-0980

Email: moackorea@gmail.com