บริการตรวจลงตรา (VISA)

Types of Visa : Non-Immigrant Visa "O" (For the purpose of visiting family member of a Thai nationality, a spouse of Thai national)

Non-Immigrant Visa "O" is issued to applicants who wish to enter Thailand for the purpose of visiting family member of a Thai nationality, a spouse of Thai national. The validity of visa is 3 months. The permitted length of stay is up to 90 days from the date of arrival in Thailand.

Required documents

 1. Visa application form [Download] which is completely filled out and signed by the applicant
 2. Original passport or travel document (must not expire within 180 days and contain at least two complete empty visa pages) and A copy of passport (The page(s) shows the applicant’s photo, name, date, and place of birth and the expiration date of passport)
 3. Two (2) photos of the applicant (3.5 x 4.5 cm, taken within 6 months)
 4. An original and a copy of marriage certificate or an original and a copy of official birth certificate of child
 5. A copy of Thai house registration of spouse/parent or child
 6. A copy of Thai ID card of spouse/parent
 7. A copy of passport of spouse/parent
 8. Visa Fee: 2,000 Baht (Single Entry)

Notes:

 • Consular officers reserve the rights to request additional documents as deemed necessary.
 • Visa Fee must be paid in Thai Baht only, Visa Fees are not refundable in any cases.
 • Legal migration procedures: In case a false or forged document is submitted in the framework of a visa application the visa will be refused and may be prosecuted.
 • The applicant must sign on each page of copies of documents.

 

Non-Immigrant Visa "O" ออกให้ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อติดตามครอบครัว กรณีคู่สมรส หรือบิดา/มารดาต่างชาติที่มีบุตรเป็นคนไทย มีอายุ 3 เดือน กำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. คำร้องวีซ่า (Download)
 2. หนังสือเดินทางต้นฉบับพร้อมสำเนา (ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน) ที่แสดงรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล วันและสถานที่เกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่าย (ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. ทะเบียนสมรส หรือ สำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์ (กรณีผู้เยาว์) พร้อมสำเนา
 5. ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (กรณีคู่สมรส) หรือ ผู้เยาว์ (กรณีผู้เยาว์)
 6. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส
 7. สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส
 8. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท (Single Entry)

หมายเหตุ

 • กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมาย ที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้วีซ่า
 • การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • หากตรวจพบการยื่นเอกสารอันเป็นเท็จ จะถูกปฏิเสธการเข้าเมือง และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • ต้องรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ