บริการตรวจลงตรา (VISA)

Do I need Visa to Thailand?

Generally, a foreign citizen who wishes to enter the Kingdom of Thailand is required to obtain a visa from the Royal Thai Embassy or the Royal Thai Consulate-General. However, nationals of certain countries do not require a visa if they meet visa exemption requirements as follows: http://www.consular.go.th/main/contents/filemanager/VISA/Visa%20on%20Arrival/VOA.pdf

ชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถือสัญชาติบางประเทศได้รับข้อยกเว้นในการใช้วีซ่าเพื่อเข้าราชอาณาจักรไทย ดังนี้ http://www.consular.go.th/main/contents/filemanager/VISA/Visa%20on%20Arrival/VOA.pdf