กิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต การเยือนแขวงสะหวันนะเขตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมหลักสูตร รายวิชาพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน และรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไทย - ลาว (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
          ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ และคณะฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนาระหว่างไทยกับ สปป.ลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางพุทธศาสนาระหว่างสองประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว ในปีนี้ (๒๕๖๓) 
          นอกจากนี้ คณะฯ ไปปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุอิงฮังด้วย
 
* * * * * * * * * *