กิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดโครงการจิตอาสาออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงสะหวันนะเขต ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดโครงการจิตอาสาออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงสะหวันนะเขต ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

          สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับแขวงสะหวันนะเขต จัดโครงการจิตอาสาออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงสะหวันนะเขต เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน ถอนฟัน ตลอดจนให้คำแนะนำในการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพระดับครอบครัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
          การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นความสำคัญของความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการดำเนินการตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสาธารณประโยชน์และสร้างความเข้มแข็ง ความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับประชาชน
          โครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๑๑ โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ทั่วทุกแขวงตอนใต้ของประเทศ ซึ่งทุก ๆ ครั้ง ได้รับความสนใจและมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก โดยในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการบริการรวมทั้งสิ้น ๑,๑๑๙ คน ให้การบริการจำนวน ๑,๔๓๕ รายการ
 
* * * * * * * * * *