ข่าว : โครงการพัฒนาตัวเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ก้าวหน้าแล้วร้อยละ ๘๓ ข่าวและกิจกรรม

ข่าว : โครงการพัฒนาตัวเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ก้าวหน้าแล้วร้อยละ ๘๓

          เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงสะหวันนะเขต จัดการประชุมสรุปรายงาน   ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ ของ “โครงการพัฒนาตัวเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” ตามสัญญากู้เงินเลขที่ ๒๙๓๑ และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า เลขที่ ๐๓๐๓/๐๓๑๔ ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) โดยมีนายท่อนแก้ว พุดทะไกยะลาด รองเจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธาน

          โครงการพัฒนาตัวเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) มีมูลค่ารวม ๔๗.๗๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ อย่างไรก็ดี การดำเนินโครงการมีความล่าช้า จึงขยายเวลาแล้วเสร็จออกไปถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

          ในภาพรวมการดำเนินโครงการฯ ก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ ๘๓ ประกอบด้วย (๑) โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเสียห้วยลงกง นครไกสอนพมวิหาน ความยาว ๐.๘๒๙ กิโลเมตร แล้วเสร็จร้อยละ ๗๙.๓ (๒) โครงการก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะและสิ่งอำนวยความสะดวกบ้านซอก นครไกสอนพมวิหาน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ (๓) โครงการก่อสร้างถนนไกสอนพมวิหาน (A1) ความยาว ๖.๑๘๒ กิโลเมตร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๗.๕ (๔) โครงการก่อสร้างถนนฟ้างุ้ม ความยาว ๒.๑๔๗ กิโลเมตร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๓.๓ (๕) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง ความยาว ๐.๙๘๐ กิโลเมตร แล้วเสร็จร้อยละ ๓๕.๘ (๖) โครงการก่อสร้างถนน เมืองพิน ความยาว ๙.๙๗๘ กิโลเมตร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๙.๓ และ (๗) โครงการก่อสร้างถนนบ้านแดนสะหวัน เมืองเซโปน ความยาว ๓.๙๘๘ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว       

* * * * * * * * * * *

          ที่มา - หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจและสังคม วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓