ข่าว : ปี ๒๕๖๒ เศรษฐกิจแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ขยายตัวร้อยละ ๙.๕ ข่าวและกิจกรรม

ข่าว : ปี ๒๕๖๒ เศรษฐกิจแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ขยายตัวร้อยละ ๙.๕

          ในการประชุมสมัยสามัญสภาประชาชนแขวงสะหวันนะเขต ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของแขวงสะหวันนะเขต สรุปได้ดังนี้

          ในปี ๒๕๖๒ เศรษฐกิจแขวงสะหวันนะเขตขยายตัว ร้อยละ ๙.๕ คิดเป็นมูลค่า ๑๘,๙๙๔.๑๐ พันล้านกีบ หรือ ประมาณ ๖๓,๓๑๓.๖๖ ล้านบาท ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่ ๒,๑๑๖ ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี โดยภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการขยายตัวมากที่สุดร้อยละ ๑๔.๘๕ และ ๑๐.๐๘ ตามลำดับ ภาคการเกษตรขยายตัวต่ำสุดที่ร้อยละ ๒ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

          ในด้านการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศ ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีบริษัทเข้ามาลงทุนแล้ว ๒๙๑ บริษัท คิดเป็นมูลค่ากว่า ๙,๒๙๔.๑๙ พันล้านกีบ หรือ ประมาณ ๓๐,๙๘๐.๖๓ ล้านบาท ขณะที่การลงทุนภาครัฐ สามารถดำเนินการได้ ๓๖๕ โครงการ คิดเป็นมูลค่า ๒๐๖.๙๑ พันล้านกีบ หรือประมาณ ๖๘๙.๗๐ ล้านบาท

          ในด้านการส่งออก แขวงฯ ส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่า ๑๓,๔๐๘.๔๗ พันล้านกีบ หรือ ประมาณ ๔๔,๖๙๔.๙๐ ล้านบาท ขณะที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมูลค่า ๙,๒๓๘.๙๑ พันล้านกีบ หรือ ประมาณ ๓๐,๗๙๖.๓๖ ล้านบาท ด้านการจัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บรายได้ ๑,๓๗๘.๔๒ พันล้านกีบ หรือ ประมาณ ๔,๕๙๔.๗๓ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของแผน แบ่งเป็น การจัดเก็บรายได้ของส่วนกลาง ๗๑๕.๓๙ พันล้านกีบ และการจัดเก็บรายได้ของส่วนท้องถิ่น ๖๖๓.๐๓ พันล้านกีบ ในขณะที่ด้านรายจ่ายสามารถดำเนินการได้ ๘๒๘.๑๘ พันล้านกีบ หรือ ประมาณ ๒,๗๖๐.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๘ ของแผน

          ด้านการผลิตเสบียงอาหาร สามารถผลิตข้าวได้ ๗๔๙,๖๒๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘ และอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ปลาและไข่ สามารถผลิตได้ ๙๐,๖๓๖ ตัน

 * * * * * * * * * * *

          ที่มา - หนังสือพิมพ์สะหวันพัฒนา วันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓