ข่าวเด่น : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวไทยในซาอุดีอาระเบีย News

ข่าวเด่น : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวไทยในซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับชมรมนักศึกษาไทย ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวไทยในซาอุดีอาระเบีย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด โดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้กล่าวเปิดพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 70 คน จาก 5 สถาบันการศึกษาในซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ มหาวิทยาลัย King Saud University, มหาวิทยาลัย Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, มหาวิทยาลัย Qassim University, มหาวิทยาลัย King Khalid University และมหาวิทยาลัย Princess Nourah Bint Abdulrahman University

ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่นักศึกษาไทยภายใต้หัวข้อ (1) ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในซาอุดีอาระเบีย (2) บทบาทของนักศึกษาไทยมุสลิมกับการพัฒนาชุมชน และ (3) แนวคิดอิสลามกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม หลังจากนั้น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับนักศึกษาชาวไทยในซาอุดีอาระเบีย