ข่าวเด่น : อุปทูต ณ กรุงริยาด เข้าพบอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Princess Nourah Bint Abdulrahman University News

ข่าวเด่น : อุปทูต ณ กรุงริยาด เข้าพบอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Princess Nourah Bint Abdulrahman University

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้เข้าพบอธิการบดี คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Princess Nourah Bint Abdulrahman University กรุงริยาด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะสตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยอุปทูตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ กับการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของซาอุดีอาระเบีย ตาม Vision 2030 และแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทยกับซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเดียวกัน อุปทูตได้พบปะกับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสถาบันดังกล่าวด้วย