กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้งและหมายเลขติดต่อ

Contact Information

 

ที่อยู่ / Address.  :  Unit 1504-05, Office Tower,  Shangri-La Centre, No. 9 Xiang Gang Zhong Road, Shinan District, Qingdao, China 266071. 

หมายเลขติดต่อ / Tel.  :    (+86-532) 6887 - 7038 , 6887 - 7039

หมายเลขโทรสาร / Fax.  :   (+86-532) 6887 - 7036

Email: visa.TAO@mfa.mail.go.th (visa section) / office.TAO@mfa.mail.go.th 

 

 

 

 

วันเวลาทำการ  :    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  และเวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ฝ่ายวีซ่า  :  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 11.30 น. (ยื่นเอกสาร)  และ  14.00 - 16.00 น. (คืนเอกสาร)

                   ระยะเวลาการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ  (เช่น หากผู้ร้องยื่นคำขอวีซ่าในวันศุกร์ จะได้รับเล่มหนังสือเดินทางในวันอังคาร)

 

Working hours: Monday to Friday 09.00 – 12.00 hrs. and 13.00 – 17.00 hrs.

Visa section: Working hours: 09.30 – 11.30 hrs. (submit the application) and  14.00 - 16.00 hrs. (return application)

The processing of Tourist visa will take 3 working days (e.g. if you submit a visa application on Friday, you will get your passport and visa back next Tuesday)