ข่าวความเคลื่อนไหวมณฑลซานตง : ชิงต่าว วางแผนก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะและ ศูนย์การค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรเจียวตง News

ข่าวความเคลื่อนไหวมณฑลซานตง : ชิงต่าว วางแผนก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะและ ศูนย์การค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรเจียวตง

โครงการ China Supply and Marketing·Qingdao (Laixi) International Agricultural Products Smart Logistics Park ใช้งบประมาณการสร้างกว่า 2.8 พันล้านหยวน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์โลจิสติกส์สินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรเจียวตง (พื้นที่ครอบคลุมเมืองชิงต่าว  เมืองเยียนไถ และเมืองเวยไห่) และศูนย์กระจายสินค้าเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการสวนโลจิสติกส์อัจฉริยะเป็นโครงการที่สำคัญของเมืองชิงต่าว ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันนโยบาย การเปลี่ยนแปลงพลังงานเก่าเป็นพลังงานใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนซูโจวเป่ย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เมืองไหล่ซี ซึ่งเป็นเมืองรองของเมืองชิงต่าว มีพื้นที่ครอบคลุม 400,000 ตารางเมตร

หลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะจะกลายเป็นศูนย์กลางการให้บริการครบวงจรทางด้านผลิตภัณฑ์เกษตร ได้แก่ ศูนย์รวมการค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ศูนย์นิทรรศการการแสดงสินค้าเกษตรที่โดดเด่น ศูนย์กลางสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce park) เพื่อรองรับตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เพื่อให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจทั้งด้านเทคนิคและการจัดการ การบริการทางการเงิน รวมถึงสถานที่ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารการตลาด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตลาด และหาแนวทางให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ รวมถึงเป็นศูนย์อบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางเกษตรที่ครอบคลุมเทคโนโลยีการผลิตที่จะช่วยเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพในการผลิต และเทคโนโลยีการส่งสินค้าด้วยความเย็น (Cold Chain Logistics) ที่จะช่วยจัดเก็บรักษาอาหารสดให้คงคุณภาพ และช่วยขยายวงจรเวลาจำหน่ายของสินค้าที่สามารถเน่าเสียได้ง่าย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ยังมีการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องในประเทศ ทำให้ผู้ค้าสามารถรับข้อมูลราคาสินค้าเกษตรจากทั่วประเทศและคาดการณ์ข้อมูลตลาดผ่านระบบเครือข่ายอัจฉริยะ เพื่อคำนวณการผลิตสินค้าทางการเกษตรในปีต่อ ๆ ไป

นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างโครงการ China Supply and Marketing·Laixi Agricultural Products Trade City ที่กำลังดำเนินไปพร้อม ๆ กัน เพื่อสร้างตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรเจียวตงที่ผนวกรวมถนนคนเดิน และซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งผู้บริโภคสามารถแวะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการแบบครบวงจร ทั้งการรับประทานอาหาร และการชอปปิง

โครงการดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการไทยสามารถศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร และเป็นช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรของไทยที่จะช่วยส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรให้แก่ชาวเมืองในคาบสมุทรเจียวตงในอนาคต

 

******************************

 

จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว