กระทรวงการต่างประเทศ

รายชื่อเอกอัคราราชทูต

 ผู้แทนการทูตของไทยต่อแอฟริกาใต้

 

กงสุลใหญ่ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก


1. นายยิ่งพงศ์ นฤมิตรเรขการ 2535 - 2537

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย


1. นายยิ่งพงศ์ นฤมิตรเรขการ 2537 - 2540

 

2. นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ 2540 - 2543

 

3. นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ 2544 - 2545

 

4. นายสุรพงษ์ ชัยนาม 2545 - 2547

 

5. นายโดมเดช บุนนาค 2547 – 2551

 

6. นายธฤต จรุงวัฒน์ 2552 - 2555

 

7. นายนนทศิริ บุรณศิริ 2555 - 2556
 

8. นายวรเดช วีระเวคิน 2556 - 2558


9. นาย พรชัย ด่านวิวัฒน์  2559 - ปัจจุบัน