ข่าวเด่น : สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ News

ข่าวเด่น : สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy - based) ในรูปแบบของทุุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

 

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรปกติ (Full - time) ในสาขาวิชาที่กำหนดในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564

- จะต้องจัดทำข้อเสนอรายละเอียดโครงการตามกรอบที่ส่วนราชการกำหนดไว้

- เป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ ทั้งสิ้น

- มีผลการศึกษาและความประพฤติดีสม่ำเสมอ

- ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของทางราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ หรือพนักงานในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น

            ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย “ทุนอื่นๆ ” และเลือก “ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy - based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”