ข่าวเด่น : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง/รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด News

ข่าวเด่น : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง/รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดด้วยการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้  ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลรถยนต์ดังกล่าว โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้

ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เลขที่ 248 Hill Street, Cnr. Pretorius Street, Arcadia, Pretoria, 0083 P.O. Box 12080,

Hatfield, Pretoria, 0028 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข +27 12 342 5470 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562