ข่าวเด่น : ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562 News

ข่าวเด่น : ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562


กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจะจัดกิจกรรมเยาวชนไทยคืนถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  12 ถึง 15 กรกฎาคม 2562 ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครนายก  เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ

สถานเอกอัครราชทูตไทย จึงขอเชิญชวนเยาวขนเชื้อสายไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศตลอดระยเวลาการเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 กรกฎาคม 2562  และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ และค่าประกันสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชาตบุษย์ นีละรัตตานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ +66 209 3653  หรือ +66 91 536 2451 ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ yc.mocth@gmail.com  และ Line ID: punoi624 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม โดยตรง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562