ข่าวเด่น : ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร News

ข่าวเด่น : ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

         ตามที่ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ในเขตรับผิดชอบของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และประเทศในเขตอาณา (สาธารณรัฐแองโกลา สาธารณรัฐบอตสวานา ราชอาณาจักรเอสวาตินี ราชอาณาจักรเลโซโท สาธารณรัฐมาลาวี สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐแซมเบีย สาธารณรัฐซิมบับเว) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๑๐ มีนาคม และ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามลำดับ นั้น

          บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน