ข่าวเด่น : ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย News

ข่าวเด่น : ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์จำนวน 37 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้สนใจประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล โปรดติดต่อขอดูพัสดุได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย เลขที่ 248 Hill Street, Corner of Pretorius Street, Arcadia, Pretoria, 0083 จนถึงวันที่ 1 เม.ย. 2562 
 
ทั้งนี้ กำหนดการยื่นเสนอราคาคือวันที่ 2 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป