บริการ

ข้อมูลวีซ่าไทย : วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยวไทย

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลการยกเว้นวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ประเภทและอายุของวีซ่า

1.      Single-Entry Tourist Visa: สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ 1 ครั้ง โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยครั้งแรกได้ภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับวีซ่า และสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 60 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศไทย และสามารถขอต่ออายุการอยู่ได้อีก 30 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

2.      Multiple-Entry Tourist Visa (enforced on 13 Nov 2015): สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ไม่จำกัดครั้ง โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยครั้งแรกได้ภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับวีซ่า และสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 90 วันต่อครั้ง นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศไทย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ สามารถออกวีซ่าท่องเที่ยว Multiple-Entry ให้ได้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางกัมพูชา หรือผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในกัมพูชา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.      ใบสมัครและรูปถ่าย (ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.)

2.      หนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

3.      สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารทีใช้แทนหนังสือเดินทาง

4.      บัตรโดยสารออกจากประเทศไทย

5.      หลักฐานการเงิน 20,000 บาท ต่อคน หรือ 40,000 บาท ต่อครอบครัว หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น

6.      หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอรับ ผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่มีประวัติเดินทางเข้าประเทศไทยหลายครั้งเป็นระยะเวลานาน ควรแสดงหลักฐานว่าตนประสงค์เดินทางไปประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น และแสดงหลักฐานว่าจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครวีซ่า Multiple Entry

1.      หลักฐานรับรองการทำงาน

2.      หลักฐานการสำรองที่พัก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการออกวีซ่าท่องเที่ยว แม้ว่าเอกสารการสมัครครบถ้วน 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครวีซ่า ไม่สามารถขอคืนได้

ค่าธรรมเนียม (ชำระเป็นเงินสด สกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ไม่สามารถขอคืนได้)

1.      Single-Entry Tourist Visa: $40

2.      Multiple-Entry Tourist Visa: $200

ระยะเวลาดำเนินการ

อย่างน้อย 3 วันทำการ รวมวันสมัครและวันรับ

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบุคคลจากบางประเทศ

ไฟล์แนบ