บริการ

ข้อมูลวีซ่าไทย

ท่านสามารถดูข้อมูลเรื่องการสมัครวีซ่าไทยได้ที่นี่

การสมัครวีซ่าไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญนั้น ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องนัด ผู้สมัครสามารถมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสารเอง หรือมอบอำนาจได้ อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ แนะนำอย่างสูงให้ผู้สมัครมายื่นเอกสารเอง เนื่องจากอาจะมีการสัมภาษณ์และขอรับเอกสารเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากผู้สมัครวีซ่าประสงค์จะให้บริษัทนายหน้าเพื่อสมัครวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จะไม่รับผิดชอบค่าสมัครวีซ่าหรือระยะเวลาดำเนินการที่อาจเพิ่มขึ้นจากที่ระบุในข้อมูลด้านล่าง รวมถึงการทำหนังสือเดินทางหายโดยบริษัทนายหน้า

บุคคลทุกสัญชาติสามารถสมัครวีซ่าไทยได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลบางสัญชาติอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม และอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมของบางสัญชาติ

วีซ่าใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 3 วันทำการ (รวมวันที่ยื่นใบสมัครและวันที่รับ) อาทิ ผู้ที่สมัครวีซ่าวันจันทร์จะได้รับวีซ่าอย่างเร็วที่สุดวันพุธ ผู้ที่สมัครวีซ่าวันพฤหัสบดีจะได้รับวีซ่าอย่างเร็วที่สุดวันจันทร์ต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ไม่มีบริการดำเนินการวีซ่าด่วน 

การดำเนินการวีซ่าด่วนสามารถทำได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินทางแพทย์เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากประเทศไทยมายื่นเพื่อขอรับการพิจารณาดำเนินการวีซ่าด่วน

หากมีการพยายามยื่นค่าสินบนให้กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อให้ยกเว้นข้อกำหนดในการสมัครวีซ่า หรือเพื่อขอรับการดำเนินการวีซ่าด่วน การสมัครวีซ่าดังกล่าวจะถูกปฏิเสธทันที และผู้สมัครวีซ่าอาจถูกลงชื่อในบัญชีรายชื่อห้ามเข้าประเทศไทยด้วย

 • SMART Visa
  SMART Visa
  Smart Visa is a new type of visa specially designed to attract highly skilled manpower, investors, executives and startups entrepreneurs wishing to work or invest in the following targeted industries in the Kingdom of Thailand. Smart Visa holders will be granted maximum 4-year permission to stay, exemption from the work permit requirement and entitled to additional privileges.
 • แบบฟอร์มสมัครวีซ่าไทย
  แบบฟอร์มสมัครวีซ่าไทย
  Download แบบฟอร์มสมัครวีซ่าไทย
 • Visa on Arrival
  Visa on Arrival
  ผู้ถือหนังสือเดินทางจากบางประเทศ/ดินแดนสามารถขอรับ Visa on Arrival (VOA) เพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่เกิน 15 วัน ได้จากจุดตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย
 • ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบุคคลจากบางประเทศ
  ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบุคคลจากบางประเทศ
  บุคคลทุกสัญชาติสามารถสมัครวีซ่าไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลบางสัญชาติอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม และต้องได้รับการตรวจประวัติและการอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศไทย ซึ่งใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 เดือน
 • วีซ่าท่องเที่ยว
  วีซ่าท่องเที่ยว
  วีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  ท่านสามารถดูข้อมูลการยกเว้นวีซ่าที่นี่ได้
 • วีซ่าสำหรับการรักษาพยาบาล
  วีซ่าสำหรับการรักษาพยาบาล
  วีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาล
 • Non-Immigrant Visa "B"
  Non-Immigrant Visa "B"
  This type of visa is issued to applicants who wish to enter the Kingdom for the business purposes, including to take up employment in Thailand, to attend business meetings in Thailand and to teach in Thailand.
 • Diplomatic/Official Visa
  Diplomatic/Official Visa
  Upon official request, the Royal Thai Embassy may grant visas to diplomatic or official passport holders who wish to enter Thailand on official functions or assume duties at a foreign Diplomatic Mission or Consulate or International Organisation in the Kingdom
 • วีซ่าสำหรับการศึกษา (Non-Immigrant "ED")
  วีซ่าสำหรับการศึกษา (Non-Immigrant "ED")
  วีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม
 • Non-Immigrant Visa "F"
  Non-Immigrant Visa "F"
  This type of visa may be granted to holder of ordinary passports who wish to travel to Thailand for official purposes.
 • วีซ่าสำหรับการติดตามผู้ถือวีซ่าไทย (Non-Immigrant Visa "O" (Family member/Dependant of Thai visa holder))
  วีซ่าสำหรับการติดตามผู้ถือวีซ่าไทย (Non-Immigrant Visa "O" (Family member/Dependant of Thai visa holder))
  วีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากผู้ถือวีซ่าไทย (บิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์)
 • Non-Immigrant Visa "O" (Volunteering)
  Non-Immigrant Visa "O" (Volunteering)
  This type of visa is issued to applicants who wish to participate in voluntary services in Thailand.
 • วีซ่าสำหรับการติดตามบุคคลสัญชาติไทย (Non-Immigrant "O" (Thai Family))
  วีซ่าสำหรับการติดตามบุคคลสัญชาติไทย (Non-Immigrant "O" (Thai Family))
  วีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย (บิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์)
 • Non-Immigrant Visa "O" (Retirement)
  Non-Immigrant Visa "O" (Retirement)
  This type of visa may be issued to applicants aged 50 years to initially stay in Thailand for 3 months and may be extended at Immigration Offices in Thailand.
 • Transit Visa
  Transit Visa
  This type of visa is issued to applicants who wish to enter the Kingdom for the following purposes:
  to travel in transit through the Kingdom in order to proceed to the country of destination or to re-enter his/her own country,
  to participate in sports activities and the person in charge or crew of a conveyance coming to a port, station or area in the Kingdom
 • Visa for Foreign Press
  Visa for Foreign Press
  This type of visa is issued to applicants who wish to enter the Kingdom to work as a film-producer, journalist or reporter