บริการ

ข้อมูลวีซ่าไทย

ข้อมูลวีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ตามที่รัฐบาลไทยได้ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 ห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศไทย (ยกเว้นบุคคลในคณะทูต และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว*) และสำนักงานการบินพลเรือนได้ประกาศห้ามอากาศยานบินเข้าประเทศไทย จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จึงสามารถให้บริการเรื่องวีซ่าได้เฉพาะประเภท Non-Immigrant B/IB/Smart ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว หรือผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน
 
กรณีชาวต่างชาติต้องการรับการรักษาพยาบาลเร่งด่วนที่ประเทศไทย โปรดติดติอสถานเอกอัครราชทูตของประเทศท่านประจำประเทศไทย เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศท่านทำเรื่องขอเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษไปที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย