บริการ

การลงทะเบียนคนไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ขอความร่วมมือชาวไทยที่เดินทางมาพำนักอยูในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน ทำการลงทะเบียนคนไทย