บริการ

การลงทะเบียนคนไทย

 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ขอความอนุเคราะห์ชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในกัมพูชาลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงเป็นการเก็บสถิติคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้กับสถานเอกอัครราชทูต และกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ไม่มีการเผยแพร่ให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

ผู้ที่ควรลงทะเบียน ได้แก่คนไทยที่เข้ามาพำนักในกัมพูชา โดยเฉพาะผู้ที่มีกำหนดอยู่ในกัมพูชานานกว่า 3 เดือน

คนไทยที่เดินทางเข้า-ออก ระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นประจำ สามารถลงทะเบียนได้ หากมีสถานที่พำนักประจำในกัมพูชา หรือมีวีซ่ากัมพูชาระยะยาว