บริการ

บัตรประชาชน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยผู้ที่มีถิ่นพำนักในราชอาณาจักรกัมพูชา ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน   และความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย