บริการ

Legalization

นิติกรณ์และการรับรองเอกสาร

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

1. การรับรองเอกสารกัมพูชา

1.1 การรับรองเอกสารราชการของกัมพูชา (อาทิ หนังสือรับรองความประพฤติของชาวกัมพูชา ทะเบียนบ้านกัมพูชา สำเนาบัตรประชาชนของชาวกัมพูชา สำเนาหนังสือเดินทางกัมพูชา เอกสารรับรองการจ่ายภาษี)

เอกสารราชการของกัมพูชาทั้งหมด จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาก่อน และนำมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

1.2 การรับรองผ่าน Notary Public (อาทิ หนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวกัมพูชา)

เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้รับแจ้งจากผู้ติดต่อบางรายว่ากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาปฏิเสธที่จะแปลและรับรองเอกสารราชการบางชนิด โดยเฉพาะหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงอนุโลมให้นำเอกสารดังกล่าวไปแปลและรับรองที่บริษัท Notary Public และนำมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับรองลายมือชื่อของ Notary Public (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

บริษัท Notary Public ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองได้ (เฉพาะหนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวกัมพูชา เท่านั้น การรับรองเอกสารอื่น ๆ ที่ผ่าน Notary Public ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

1.2.1- Benson Samay Notary Public
1.2.2- Nitei Nitron Notary Public
1.2.3- HBS Notary Public
1.2.4- S.K.Y. Notary Public

 

2. การรับรองเอกสารไทย

2.1 การรับรองคำแปลเอกสารราชการของไทย (อาทิ หนังสือรับรองสถานภาพสมรสของชาวไทย หนังสือรับรองความประพฤติของชาวไทย ทะเบียนบ้านไทย)

เอกสารราชการของไทยทั้งหมด จะต้องผ่านการแปล และรับรองการแปลจากกระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน และนำมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการแปล และไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหาการแปล)

2.2 การรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชนไทย ใบขับขี่ไทย

สามารถนำเอกสารต้นฉบับและสำเนามารับรองได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

2.3 การแปลและรับรองใบขับขี่ไทย เพื่อนำไปทำใบขับขี่กัมพูชา

หากท่านถือใบขับขี่ไทยรุ่นใหม่ (แบบพลาสติก ซึ่งมีรายละเอียดผู้ถือเป็นภาษาอังกฤษ) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการรับรองสำเนาถูกต้อง

หากท่านถือใบขับขี่ไทยรุ่นเก่า (แบบกระดาษ ซึ่งไม่มีรายละเอียดผู้ถือเป็นภาษาอังกฤษ) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแปลและรับรองว่าสถานเอกอัครราชทูตได้เห็นคำแปลดังกล่าว

ข้อมูลเรื่องการทำใบขับขี่กัมพูชา จาก Ministry of Public Works and Transport

2.4 การรับรองลายมือชื่อในหนังสือยืนยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง/หนังสือมอบอำนาจ

สถานเอกอัครราชทูตจะรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าตัวต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต พร้อมเอกสารประจำตัว (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)

หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

หนังสือมอบอำนาจ

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

1. คำร้อง (สามารถกรอกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และสำเนา
3. เอกสารที่ประสงค์ให้รับรอง

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารฉบับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ ใช้เวลา 3 วันทำการ