บริการ

Civil Registration

ข้อมูลการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า มรณบัตร และสูติบัตร