Announcements : การปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศภายในอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา News

Announcements : การปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศภายในอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

Attach File