Announcements : วีดีทัศน์เผยแพร่เนื้อหาการบรรยายในงานสัมนา "Opportunity Thailand 2017" News

Announcements : วีดีทัศน์เผยแพร่เนื้อหาการบรรยายในงานสัมนา "Opportunity Thailand 2017"

กรุณาดูได้ในลิงค์ที่แนบมา

http://www.mfa.go.th/business/th/eco-factsheet/7057/77170-%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-Opportunity-Thailand.html