Announcements : การว่าจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาระบบระบายความร้อน - เย็น ที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 News

Announcements : การว่าจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาระบบระบายความร้อน - เย็น ที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560