Announcements : การจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ภายในอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 News

Announcements : การจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ภายในอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Attach File