Announcements : การว่าจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาระบบเครื่องทำความร้อนที่ทำการคณะผู้แทนถาวรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 News

Announcements : การว่าจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาระบบเครื่องทำความร้อนที่ทำการคณะผู้แทนถาวรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559

Attach File