Top Stories : ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T6 Caravelle Comfortline ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน News

Top Stories : ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T6 Caravelle Comfortline ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.   ชื่อโครงการ…ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 รายการ

      ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T6 Caravelle Comfortline ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา...

 

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..

      รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T6 Caravelle Comfortline ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

      ราคาในวงเงิน 42,000.- ฟรังก์สวิส หรือเท่ากับ 1,528,380.- บาท      

 

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558…

     รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T6 Caravelle Comfortline ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

     ราคากลางต่อหน่วย 42,000.- ฟรังก์สวิส

 

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..........

     4.1 บริษัท AMAG Automobiles et Moteurs SA

     4.2 บริษัท GARAGE DU GRAND-LANCY

 

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     5.1  นายวรพจน์  เจนสวัสดิชัย     ที่ปรึกษา    

     5.2  นางสาวปิยพร ภู่ธนพันธ์       เลขานุการเอก                     

     5.3  นายภควัตร ศรีสุขวัฒนา       เลขานุการเอก