The Passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej : จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ร่วมทำกิจกรรมเตรียมสถานที่สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ  ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง News

The Passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej : จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ร่วมทำกิจกรรมเตรียมสถานที่สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560