ข่าวกิจกรรม / Activities : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการพูดและบุคคลิกภาพผู้นำ  สำหรับนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (Talk Like a Pro) News

ข่าวกิจกรรม / Activities : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการพูดและบุคคลิกภาพผู้นำ สำหรับนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (Talk Like a Pro)

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการพูดและบุคคลิกภาพผู้นำสำหรับนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (Talk Like a Pro) ณ โรงแรม New Regent รัฐเกดะห์ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ ให้แก่ชมรมนักศึกษาไทยในตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเป็นปีที่ ๒

โครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาไทยในประเทศมาเลเซียได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งต้องมีการเรียนรู้ หลักการ วิธีการ เพื่อให้การพูดมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนักศึกษาไทยในมาเลเซีย ทั้งนี้ มีนักศึกษาไทยประมาณ  ๖๐ คน จากมหาวิทยาลัย ๒๐ แห่งในมาเลเซียเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมในฐานะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการฯ โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง และนายแสงธรรม บัวแสงธรรม มาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ในโอกาสดังกล่าวรักษาราชการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวให้โอวาทในพิธีเปิดมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการเป็นนักพูดที่ดีว่า นอกจากการพูดที่มีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง มีปิยวาจา ไม่พูดคำหยาบ และมีจุดประสงค์ที่ดี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้ฟัง ตลอดจนความสงบร่มเย็นในชุมชน ทั้งระดับย่อยไปจนถึงระดับชาติ