ข่าวกิจกรรม / Activities : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังเป็นแขกเกียรติยศพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรปรกติของศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization - SEAMEO) News

ข่าวกิจกรรม / Activities : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังเป็นแขกเกียรติยศพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรปรกติของศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization - SEAMEO)

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 นายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังรับเชิญศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Regiona Centre for Education in Science and Mathematics – RECSAM) ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast  Asian Ministers of Education Organization -  SEAMEO) เป็นแขกเกียรติยศในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ครูจากประเทศสมาชิก SEAMEO 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย (ติมอร์ เลสเต้ไม่ได้ส่งผู้เข้าอบรม) ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรปรกติ (Regular Courses) ของปีงบประมาณ 2560/2561จำนวน 64 คน

นายสุขุมฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อ SEAMEO RECSAM ที่ได้ดำเนินโครงการอบรมความรู้การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่ครูจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ โดยการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของคนในภูมิภาคนี้จะส่งผลต่อการเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งของประเทศและคุณธรรมความดีของประชากร  

หลังจากนั้น นายสุขุมฯ ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ครูผู้ผ่านการอบรมทั้ง 64 คน รวมทั้งครูไทย 7 คน ต่อด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมโดยครูผู้ผ่านการอบรมจากทุกประเทศ รวมทั้งไทยด้วย