ข่าวกิจกรรม / Activities : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังบรรยายสรุปแก่  คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ ๑๐  News

ข่าวกิจกรรม / Activities : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังบรรยายสรุปแก่ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐- ๑๖.๐๐ น. นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ ๑๐ รวม ๔๗ คน เข้าพบนายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐปีนังและรัฐอื่นๆ ในเขตกงสุล และความสัมพันธ์กับไทย ซึ่งมีมายาวนาน ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ด้วย