ข่าวกิจกรรม / Activities : คณะนักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์เข้ารับฟังการบรรยายที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง News

ข่าวกิจกรรม / Activities : คณะนักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์เข้ารับฟังการบรรยายที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

คณะนักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์เข้ารับฟังการบรรยายที่

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

 

                        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะนักศึกษาจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยอาจารย์ ดร. ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ และ ดร.สิริวิท อิสโร รวม 23 คนได้เข้าพบนายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และ  นายสุขุมฯ ได้บรรยายให้ความรู้คณะฯ ในหัวข้อที่คณะฯ สนใจ ได้แก่ การปกครองท้องถิ่นของเมือง George Town รัฐปีนัง ซึ่งมีสถานะความเป็นเมืองมายาวนานก่อนเมืองใดๆ ในมาเลเซีย รวมทั้งการเมืองท้องถิ่นของรัฐปีนัง ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาได้ตั้งใจฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และสอบถามข้อมูลต่างๆ