ข้อมูลด้านกงสุลสำหรับคนไทย

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสือเดินทางสูญหาย / ขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ข้อควรดำเนินการ

 1. เมื่อหนังสือเดินทางสูญหาย ให้ดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสิอเดินทาง
 2. ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหาย มีความจำเป็นที่จะใช้หนังสือเดินทางเป็นการเร่งด่วนสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกหนังสือสำคัญประจำตัวหรือหนังสือเดินทางชั่วคราว เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย
 3. ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหาย เป็นนักเรียน หรือผู้ที่ทำงานในประเทศแคนาดา หรือเป็นบุคคลที่พำนักอยู่ในแคนาดาระยะยาว จะต้องยื่นขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

หมายเหตุ ท่านสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เท่านั้น

เอกสารประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แทนเล่มเดิมที่สูญหาย)

 1. ใบแจ้งความซึ่งระบุหมายเลขคดี และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย
 5. สำเนาเอกสารวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งาน
 6. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป
 7. ค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์แคนาดา (รับชำระเป็น Money Order สั่งจ่าย Royal Thai Embassy)
 8. โปรดกรอกแบบฟอร์ม การขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ
 9. โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเดินทางไปยัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา