ข้อมูลด้านกงสุลสำหรับคนไทย

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ : การเปลี่ยนนามสกุลในหนังสือเดินทาง

ไม่อนุญาตให้ลงบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ (เช่น การขอเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล) ของผู้ถือหนังสือเดินทางลงในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวบุคคลที่บันทึกไว้ในหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจขัดแย้งกับข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วในไมโครชิพ