ข้อมูลด้านกงสุลสำหรับคนไทย

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ : หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Download)
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 3. บัตรประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้) สำเนา 1 ชุด
 4. ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด
 5. ค่าธรรมเนียม $50 รับชำระเป็น Money Order เท่านั้น (สั่งจ่าย Royal Thai Embassy)

หมายเหตุโปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ

 

หนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Download)
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 3. บัตรประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้) สำเนา 1  ชุด
 4. ทะเบียนบ้าน สำเนา 1  ชุด
 5. สูติบัตรไทยของผู้เยาว์ หากผู้เยาว์เกิดในต่างประเทศและยังมิได้ทำสูติบัตร บิดามารดาจะต้องติดต่อ ขอทำสูติบัตรไทย ณ สถานทูตไทยในประเทศที่เด็กเกิด ก่อนจะขอทำหนังสือเดินทาง
 6. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา สำเนา 1 ชุด
 7. หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา สำเนา 1 ชุด
 8. การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เยาว์ ผู้มีอำนาจปกครอง หรือบิดามารดาจะต้องมาแสดงตน   พร้อมผู้เยาว์
 9. กรณีผู้มีอำนาจปกครอง คือบิดาและมารดา ไม่สามารถไปแสดงตนได้ ให้ผู้ที่ไม่มาแสดงตน ทำหนังสือ  แสดงความยินยอมฯ ที่อำเภอ หรือสำนักงานเขตฯ หากท่านพำนักอยู่ในต่างประเทศ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ 1 ชุด
 10. กรณีบิดามารดาของผู้เยาว์หย่าร้าง จะต้องแสดงหลักฐานทะเบียนหย่าหรือคำสั่งศาลซึ่งระบุว่าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครอง สำเนา 1 ชุด
 11. กรณีบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์เสียชีวิต จะต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตร สำเนา 1 ชุด
 12. ค่าธรรมเนียม $50 รับชำระเป็น Money Order เท่านั้น (สั่งจ่าย Royal Thai Embassy)

หมายเหตุ

 1. เอกสารที่ออกให้โดยทางการแคนาดา โปรดทำการถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด และให้เจ้าหน้าที่ของ Notary Public ทำการรับรองก่อน
 2. โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ 

 

หนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการลาศึกษาต่อนักเรียนทุน

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Download)
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 3. บัตรประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้) สำเนา 1 ชุด
 4. ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด
 5. หนังสือแจ้งขอต่ออายุจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย (ก.พ.) หรือต้นสังกัดกรณีที่มิได้อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ต้นฉบับหรือสำเนา จำนวน 1 ชุด
 6. หากข้าราชการหรือนักเรียนทุน เป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมด้วย (โปรดดูรายละเอียด หัวข้อ หนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์)
 7. ค่าธรรมเนียม $50 รับชำระเป็น Money Order เท่านั้น (สั่งจ่าย Royal Thai Embassy)

หมายเหตุ โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ

 

สำหรับพระภิกษุสามเณร

เอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Download)
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 3. ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด
 4. ใบสุทธิพระภิกษุ / สามเณร 1 ชุด
 5. มติ หรือ เอกสาร การได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อในต่างประเทศ จากมหาเถระสมาคมกรมการศาสนา 1 ชุด
 6. หากลาสิกขาแล้ว จะต้องมีใบรับรองการลาสิกขาจากต้นสังกัด และหนังสือสุทธิที่แสดงรายละเอียดการลาสิกขา 1 ชุด
 7. หากประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง ต้องมีใบสำเนาใบแต่งตั้งสมณศักดิ์ หรือใบตราตั้ง หรือใบเปรียญ 1 ชุด
 8. ค่าธรรมเนียม $50 รับชำระเป็น Money Order เท่านั้น (สั่งจ่าย Royal Thai Embassy)

หมายเหตุโปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ

** กรุณาทำการนัดล่วงหน้าก่อนเดินทางไปรับบริการทำหนังสือเดินทาง **