ข้อมูลด้านกงสุลสำหรับคนไทย

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

  • แบบคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องกรอกแบบคำร้องฯ ด้วยตนเอง เพียงแต่กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ / แบบรายงานตัวคนไทยในแคนาดา อย่างไรก็ดี การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร้องจะต้องเดินทางไปสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาด้วยตนเอง เนื่องจากผู้ร้องจะต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการถ่ายภาพใบหน้า
  • การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ท่านสามารถขอรับบริการได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ซึ่งรวมถึงการรับบริการกงสุลสัญจรในรัฐต่าง ๆ ที่สถานทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่จัดขึ้น
  • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอายุการใช้งาน 5 ปี
  • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีการต่ออายุ แต่จะออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิม
  • การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฏรของผู้ร้องในประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฏรในประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง
  • เงินค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ยื่นคำร้องได้ชำระให้แก่ทางราชการไปแล้วนั้น ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
  • ผู้ร้องขอหนังสือเดินทาง จะได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ประมาณ 4 สัปดาห์ หลังจากการยื่นคำร้อง