ชุมชนไทยในแคนาดา

วัดไทยในแคนาดา

วัดราชธรรมวิริยาราม 1 (ออตตาวา)
Ratchathamviriyaram Buddhist Temple
1815 Dunrobin Road,
Kanata , ON K2K 1X7
Tel : 613-839-0809

วัดราชธรรมวิริยาราม 2 (ไนแอการา ฟอลส์)
4694 Morrison Street,
Niagara Falls, ON L2E 2B9
Tel : 905-374-8849

วัดญาณวิริยา 2
166 Cedar Avenue,Richmond Hill, ON L4C 2A8
Tel : 905-884-8786
Fax : 905-884-0299

วัดญาณวิริยา 1
2004 East Pender Street,
Vancouver, BC  V5L 1W9
Tel : 604-251-5326
E-mail : watyanviriya_1@hotmail.com

วัดพุทธปัญญานันทาราม
4796 Canada Way,
Burnaby, BC V5G 1L5
Tel : 604-439-1911
E-mail: bbmcanada@gmail.com

วัดราชธรรมวิริยาราม 4 (เอดมันตัน)
1248-25 Street,
Calgary, AB T2C 1A1
Tel : 403-279-9155

วัดราชธรรมวิริยาราม 3 (คัลการี)
12520-135 Avenue,
Edmonton, AB T5L 3X3
Tel : 780-451-9535

วัดติสรณะ 
356 Powers Road, RR#3
Perth, ON K7H 3C5
Tel : 613-264-8208
Website: www.tisarana.ca

Sati Saraniya Hermitage
1702 McVeigh Road
Perth, ON K7H 3C9 CANADA
Tel: 613-326-0039
Email: hermitage@satisaraniya.ca
website: http://satisaraniya.ca/ 

Atlantic Theravada Buddhist Cultural and Meditation Society
817 Herring Cove Road
Halifax, NS
Web: http://www.atlanticbuddhist.com/
Contact: atlanticbuddhist.cms@gmail.com