แคนาดา

ความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา

ความสัมพันธ์ทางการทูต

ไทย-แคนาดามีความสัมพันธ์ราบรื่นและเป็นมิตร มีการส่งเสริมความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อกัน นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2504 ซึ่งครบรอบความสัมพันธ์ 50 ปี ในปี 2554 ที่ผ่านมา

เมื่อปี พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยือนแคนาดาอย่างเป็นทางการ กระทรวงการต่างประเทศแคนาดาได้กล่าวถึงความสำคัญที่รัฐบาลแคนาดาให้กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย และสนับสนุนอย่างเต็มที่กับรัฐบาลไทยในการรักษาและปกป้องสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างไทย-แคนาดา พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเยือนแคนาดาเมื่อปี 2527 และนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีเยือนแคนาดาระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 5 ตุลาคม 2537 ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีไทยไปเยือนแคนาดา อย่างไรก็ดี นาย Stephen Harper นายกรัฐมนตรีของแคนาดาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ 22-24 มีนาคม 2555

ไทยและแคนาดาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ การเป็นคู่เจรจาทั้งในระดับ World Trade Organization (WTO) และ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) รวมถึงการ่วมมือในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการเข้ามีส่วนร่วมกับอาเซียน โดยในปี 2555
ไทยและแคนาดาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ การเป็นคู่เจรจาทั้งในระดับ World Trade Organization (WTO) และ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) รวมถึงการ่วมมือในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการเข้ามีส่วนร่วมกับอาเซียน โดยในปี 2555

ได้มีการดำเนินกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์อาเซียนแคนาดาครบรอบ 35 ปี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มีอาณาเขตครอบคลุมเกรเนดา  ตรินิแดดและโตเบโก จาเมกา และสาธารณรัฐโดมินิกัน เอกอัครราชทูตคนปัจจุบันคือนายพิศาล มาณวพัฒน์ เข้ารับหน้าที่เมื่อ 28 ตุลาคม 2556 รวมทั้งตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ เพื่อดูแลมณฑลด้านตะวันตก สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย มีเขตอาณาครอบคลุม ลาว กัมพูชา และพม่า

ความสัมพันธ์ด้านการค้าไทย-แคนาดา

ภาพรวมการค้า ไทย-แคนาดา (หน่วย ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
  มูลค่าการส่งออก ไทย-แคนาดา อัตราขยายตัว
(%)2557
สัดส่วน (%) การค้าไทย-แคนาดากับการค้ารวมของไทย2557
2555 2556 2556(มค-มิย) 2557(มค-มิย)
มูลค่าการค้า 2,521.24 2,472.65 1,269.86 1,075.97 -15.27 0.48
การส่งออก 1,582.41 1,478.99 730.29 691.41 -5.32 0.61
การนำเข้า 938.83 993.66 539.57 384.55 -28.73 0.34
ดุลการค้า 643.57 485.33 190.72 306.86     

 

 

 

แหล่งข้อมูล:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

- ส่วนแบ่งตลาดของไทยและคู่แข่งในแคนาดา

อันดับ ประเทศ สัดส่วน
2556 2556 (มค-มิย) 2557 (มค-มิย)
1 สหรัฐฯ 52.09% 52.56% 54.68%
2 จีน 11.09% 10.04% 10.67%
5 ญี่ปุ่น 2.89% 2.97% 2.62%
19 ไทย 0.56% 0.53% 0.51%
22 เวียดนาม 0.45% 0.38% 0.50%
21 มาเลเซีย 0.46% 0.44% 0.46%
33 อินโดนิเซีย 0.29% 0.29% 0.31%
37 สิงค์โปร์ 0.27% 0.28% 0.27%

แหล่งข้อมูล: World Trade Atlas

 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในแต่ละมณฑลของแคนาดา (หน่วย ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

อันดับ มณฑล 2556 มูลค่า (มค-พค) สัดส่วน 57(มค-มิย) % ขยายตัว(มค-มิย)
2556  2557
1 Ontario 1,525.01 723.41 705.61 59.97% -2.46%
2 British Columbia 482.69 221.43 224.54 19.09% 1.41%
3 Quebec 302.89 156.58 133.69 11.36% -14.62%
  มณฑลอื่นๆ 247.86 125.80 112.70 9.58% -10.41%
  รวม 2,558.45 1,227.22 1,176.54 100.00% -4.13%

แหล่งข้อมูล: World Trade Atlas

 

ารส่งออกสินค้าไทยไปแคนาดา (หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สินค้าสำคัญส่งออกไปแคนาดา 2555 2556 2556(มค-มิย) 2557(มค-มิย) สัดส่วน57 (มค-มิย) %
1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 277.2 234.3 124.5 90.6 13.10 -27.25
2 ข้าว 83.7 91.3 36.0 45.0 6.51 25.15
3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 56.5 52.0 29.4 29.5 4.27 0.38
4 รถยนต์ และส่วนประกอบ 13.6 34.3 5.6 29.3 4.24 419.03
5 ผลิตภัณฑ์ยาง 53.5 48.4 28.6 27.1 3.92 -5.25
6 อัญมณีและเครื่องประดับ 50.4 60.7 21.3 26.1 3.78 22.41
7 ยางพารา 98.5 67.1 38.2 25.5 3.69 -33.26
8 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 46.1 38.4 17.8 24.0 3.48 35.32
9 กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง 97.1 56.9 27.5 22.9 3.32 -16.54
10 เครื่องใช้ไฟฟ้าทำความร้อน 23.2 34.1 14.7 22.9 3.31 56.02
รวม 10 รายการ 799.8 717.3 343.6 342.9 49.60 -0.18
อื่นๆ 782.6 761.7 386.7 348.5 50.40 -9.90
รวมทั้งสิ้น 1,582.4 1,479.0 730.3 691.4 100.00 -5.32

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ์ด้านการลงทุนไทย-แคนาดา

การลงทุนโดยตรงจากประเทศแคนาดาในประเทศไทย ปี 2556
1.    การลงทุนของโดยตรงจากแคนาดาในปี 2556 มีมูลค่า 3,653.20 ล้านบาท จากทั้งหมด 7 โครงการ แบ่งเป็นโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ (มูลค่า 441.2 ล้านบาท) และโครงการขยายทั้งหมด 3 โครงการ (มูลค่า 3,212 ล้านบาท)

2.    การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมหลัก 3 หมวด ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และหมวดเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

3.    นักลงทุนรายใหญ่สุดจากประเทศแคนาดาที่ลงทุนในประเทศไทย ได้แก่
-    บริษัท Celestica ผู้ผลิตและประกอบแผงวงจร PCB สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโทรอนโต
-    บริษัท CCL Industries ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโทรอนโต
-    บริษัท Normerica ผู้ผลิตอาหารสัตว์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Mississauga
-    บริษัท SNC-Lavalin ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม   มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล
-    บริษัท Osellus Inc. ผู้ผลิตซอฟท์แวร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โทรอนโต

4.    บริษัทแคนาดาที่ไปลงทุนในประเทศไทย แต่เงินลงทุนไม่ได้มาจากประเทศแคนาดาโดยตรง ได้แก่
-    บริษัท Bombardier Transportation ผู้ผลิตอุปกรณ์สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการขนส่งทางราง มีสำนักงานใหญ่ตั้งที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน และเป็นบริษัทในเครือภายใต้บริษัท Bombardier Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครมอนทรีออล
-    บริษัท Canadoil Group ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ โดยพัฒนามาจากบริษัท Canadoil Forge ซึ่งมีจุดกำเนิดที่เมือง Becancour, QC
-       บริษัท CHC Helicopter ผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์นอกชายฝั่ง มีสำนักงานใหญ่ที่เมือง Richmond, BC
-    บริษัท HKD Diamond Laboratories ผู้ให้บริการห้องทดสอบคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Toronto, ON
-    บริษัท Magna International ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใหญ่สุดของแคนาดา ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Aurora, ON
5.    นอกจากนี้ยังมีบริษัทแคนาดาที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศไทยที่ไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอ ได้แก่
-    บริษัท Air Canada ธุรกิจสายการบิน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Montreal, QC
-    บริษัท Doi Chaang Coffee Co. ผู้จำหน่ายเม็ดกาแฟ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Vancouver, BC
-    บริษัท Fairmont Raffles Hotels International ธุรกิจโรงแรมและสถานพักตากอากาศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Toronto, ON
-    บริษัท Four Seasons Hotels and Resorts ธุรกิจโรงแรมและสถานพักตากอากาศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Toronto, ON
-    บริษัท Manulife Financial สถาบันทางการเงินและประกันภัย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Toronto, ON
-    บริษัท Research in Motion ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Waterloo, ON
-    บริษัท Scotiabank สถาบันทางการเงิน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Halifax, NS

6.    อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำนักงานบีโอไอกำหนดไว้สำหรับชักจูงการลงทุนจากแคนาดา ได้แก่ อากาศยาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ ชิ้นส่วนยานยนต์ และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น R&D ROH และโลจิสติกส์
7.    จากการดำเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุนของสำนักงานฯ ในประเทศแคนาดาที่ผ่านมา พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ยังผูกติดกับตลาดสหรัฐฯ รองลงมาคือยุโรป และไม่แสดงความสนใจต่อตลาดในภูมิภาคเอเชียมากนัก ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการลงทุนต่างประเทศของแคนาดา ได้แก่ กลุ่มเหมืองแร่ พลังงาน อากาศยาน ยานยนต์ การเงินธนาคาร ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประเภทกิจการที่สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุนให้การส่งเสริมส่วนมากจะอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีบริษัทเป้าหมายจากแคนาดาที่ได้ไปชักจูงแล้ว ดังนี้
-    CAE Inc. (St-Laurent, QC) ผู้ให้บริการอบรมนักบินและเครื่อง simulator
-    Bombardier Inc. (Montreal, QC) ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
-    AVCorp Industries (Delta, BC) ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
-    Vector Aerospace (Toronto, BC) ผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเฮลิคอปเตอร์และซ่อมบำรุง
-    ABC Group Inc. (Toronto, ON) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
-    Agrium Inc. (Calgary, AB) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ทางด้านการเกษตร
-    Cott Corporation (Mississauga, ON) ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
-    George Weston Ltd. (Toronto, ON) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป
-    Linamar Corporation (Guelph, ON) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
-    Martinrea International Inc. (Vaughan, ON) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
-    Medicago Inc. (Quebec, QC) ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค)
-    Tri-Star Metal Stamping Inc. (Newmarket, ON) ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ
-    BioNeutra North America Inc. (Edmonton, AB) ผู้ผลิตเส้นใยให้ความหวาน และส่วนผสมอาหาร
-    Plasco Energy Group (Ottawa, ON) ผู้ให้บริการและเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานจากขยะ

8.    บริษัทจากประเทศไทยที่มาลงทุนในประเทศแคนาดาได้แก่ บริษัท PTTEP Canada Ltd. ซึ่งมีธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจาก Oil Sand โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมือง Calgary, AB

     แหล่งข้อมูล:ข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ(ด้านการลงทุน) ณ นครนิวยอร์กเมื่อปี 2553 บริษัท Canadoil ซึ่งผลิตท่อน้ำมันและก๊าซ และได้จัดตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองตั้งแต่ปี 2543 ได้รับสิทธิพิเศษจาก BOI เพื่อลงทุนเพิ่มในประเทศไทย โดยโครงการของบริษัท Canadoil ที่จะตั้งโรงงานผลิตเหล็กที่จังหวัดระยองมีมูลค่า 21.99 พันล้านบาท และมีความสามารถในการผลิตเหล็ก 1.5 ล้านตันต่อปี การลงทุนของบริษัท Canadoil จะสร้างงานในคนไทยราว 1,000 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ธนาคารธนชาติ ซึ่ง Bank of Nova Scotia ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 ได้ประกาศการควบกิจการกับธนาคารนครหลวงไทยด้วยการเข้าไปซื้อหุ้นร้อยละ 48  การควบกิจการดังกล่าวถือว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Bank of Nova Scotia ในเอเชีย โดยธนาคารธนชาติกลายเป็นธนาคารใหญ่ลำดับ 5 ของไทย ซึ่งมี 660 สาขาและมีพนักงานถึง 18,000 คน เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของไทยที่สนับสนุนการควบกิจการภายในประเทศ โดยการเข้าซื้อธนาคารนครหลวงไทยครั้งนี้ทำให้ Bank of Nova Scotia เคลื่อนย้ายทุนเข้ามาในไทย 650 ล้านดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเป็นเงินทุนที่นอกเหนือจากการลงทุนจำนวน 550 ล้านดอลลาร์แคนาดาในธนาคารธนชาติก่อนหน้านี้

 

สำหรับการลงทุนของไทยในแคนาดา นั้น เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ปตท. เนเธอร์แลนด์ โฮลดิ้ง หรือ ปตท. สผ. เอ็นแอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามใน Partnership Unit Sale Agreement กับบริษัท Statoil Canada Ltd. และบริษัท Statoil Canada Holding Corp. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Statoil ASA เพื่อร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 40 ในแหล่ง Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) ในแคนาดา คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 2,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6.84 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นการลงทุนนอกประเทศ (offshore investment) ที่มีมูลค่ามากที่สุดของไทย

แรงงานไทยในแคนาดา

ปัจจุบันแรงงานไทยที่เดินทางไปอาศัยอยู่ในแคนาดามีประมาณ 500 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับสูง 2) กลุ่มคนงานที่เดินทางไปทำงานในโรงงานเย็บผ้าที่นครวินนิเพก รัฐแมนิโทบา 3) กลุ่มคนงานภาคเกษตร ทั้งนี้ แรงงานส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานภาคเกษตร และอัตราค่าจ้างขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละรัฐ โดยเฉลี่ย  9.40 – 11.00  ดอลลาร์แคนาดาต่อชั่วโมง

 

ความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

ปัจจุบันมีชาวแคนาดาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 190,000 คนต่อปี และใช้จ่ายคราวละประมาณ 49,000 บาท และจัดเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีชาวแคนาดาอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 10,000 คน ส่วนความพันธ์ด้านการศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้

 

สถาบันการศึกษาในแคนาดาได้มีข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาของไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ปัจจุบันมีนักเรียนไทยศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในรัฐออนแทริโอ ควิเบก บริติชโคลัมเบีย แมนิโทบา และซัสแคตเชวัน