สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

รายนามเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

 

รายนามเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

รายนาม ปีที่เข้ารับหน้าที่ ปีที่พ้นการประจำการ
1. นายสมจัย อนุมานราชธน 20 มีนาคม 2505  พ.ศ. 2508
2. ม.ร.ว.  เกษมสโมสร เกษมศรี อุปทูตรักษาราชการระหว่าง 2508-2511
3. นายอานันท์ ปันยารชุน  9 พฤษภาคม 2510  พ.ศ. 2515
4. พันเอกบรรพต พานิชศุภผล 23 พฤศจิกายน 2515  พ.ศ. 2518
5. นายสากล วรรณพฤกษ์ 10 พฤศจิกายน 2518  พ.ศ. 2522
6. นายจินดา อัตตะนันท์  28 มิถุนายน 2522  พ.ศ. 2524
7. นายวิทยา เวชชาชีวะ  21 มกราคม 2525  พ.ศ. 2527
8. นายมนัสพาสน์ ชูโต 21 มกราคม 2527  พ.ศ. 2531
9. นายชวัช อรรถยุกติ  24 มกราคม 2532  พ.ศ. 2537
10. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล  13 ธันวาคม 2538  พ.ศ. 2540
11. นายสุนัย บุณยศิริพันธุ์  29 มกราคม 2541  พ.ศ. 2545
12. นายสุวิทย์ สิมะสกุล  12 กุมภาพันธ์ 2546  พ.ศ. 2547
13. นายสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  2 กันยายน 2547  พ.ศ. 2552
14. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์  16 กันยายน 2552  พ.ศ. 2553
15. นายอุดมผล นินนาท  8 กุมภาพันธ์ 2554  พ.ศ. 2556
16. นายพิศาล มาณวพัฒน์  25 พฤศจิกายน 2556  พ.ศ. 2558
17. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี 13 กุมภาพันธ์ 2558  พ.ศ. 2560   
18. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ 26 มีนาคม 2561  พ.ศ. 2562
19. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ 26 กุมภาพันธ์ 2563  ปัจจุบัน