สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

 • นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ

                 เอกอัครราชทูต

 • นายธนพล หวังอ้อมกลาง

อัครราชทูต

 • นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ

อัครราชทูตที่ปรึกษา

 • นางสาวฐิติพร ชูชินวัตร

       ที่ปรึกษา  (การเมือง เศรษฐกิจ และองค์การระหว่างประเทศ) 
   
 • นายอัญชลิต บุญจิต

ที่ปรึกษา / กงสุล  (หัวหน้ากงสุล)

 • นางสุนันทา เรือนแก้ว

เลขานุการโท  (คลังและสนับสนุน)

 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 • นางสาวกุลวณิก กรรณสูต

เสมียน (เวปไซต์ และไอที)

 • นางสาวบำเพ็ญ วาระสิทธิ์

เสมียน (วีซ่า)

 • นายชองฟาร์ เชา

พนักงานขับรถส่วนกลาง

 • นางพัชริน คาซ่า

เสมียน (หนังสือเดินทาง และนิติกรณ์)

 • (ว่าง)

ผู้ช่วยการฝ่ายการเมือง เศรษฐกิจ และพิธีการทูต

 • นายแอนดรูว์ โฮล์ม

พนักงานขับรถประจำตำแหน่งอัครราชทูต

 • นางสาวสาคร กาทำมา

ผู้ดูแลสำนักงาน

 • นางสาวสุรัญชนา ปัทมโกวิท

เสมียน (สารนิเทศ และพิธีการทูต)

 • นายอีแม๊ด อวาดา

พนักงานขับรถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต

 • นางสาวโจแอน วาแร็ง

เสมียน