สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

ภารกิจ

พันธกิจ (Mission Statement)
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา


          นอกเหนือจากงานประจำที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ตัวแทนชุมชนไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ ของแคนาดา ปกป้อง คุ้มครองให้ความชวยเหลือคนไทยทุกคนในแคนาดาแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอพันธกิจดังต่อไปนี้ กับกระทรวงการต่างประเทศ คือ
 

1. ส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

          ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรไทยและ OTOP ที่มีศักยภาพ ในตลาดแคนาดา โดยเน้นผู้ประกอบการรายย่อยไทยในแคนาดา และสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังการซื้อสูงให้เดินทางไปพักผ่อนระยะยาว โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ (www.thaiembassy.ca) อย่างต่อเนื่อง

          ตัวชี้วัด  (1) การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ/นักธุรกิจไทยที่สนใจแคนาดา และ (2) ความพอใจของผู้ประกอบการ/นักธุรกิจไทยต่อบทบาทการช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตฯ/ทีมประเทศไทยในแคนาดา

 

2. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

          เพิ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันไทยและแคนาดาที่มีอยู่แล้วให้ขยายผล สร้างและปรับฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมของแคนาดาที่มีความโดดเด่น และเพิ่มการติดต่อและจำนวนทุนทั้งการวิจัยและการศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการผลักดันให้ไทยอยู่ใน loop ประชาคมระหว่างประเทศด้าน วทน.

          ตัวชี้วัด  (1) การมีฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมของแคนาดาที่โดดเด่นที่ทันสมัย (2) การขยายเครือข่ายและการขยายการติดต่อ/ทุนระหว่างหน่วยงาน/สถาบันวิจัยระหว่างไทย – แคนาดา และ (3) การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างนักวิจัยไทยและแคนาดาที่ทำให้เกิดการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ระหว่างกัน

 

3.  สนับสนุนให้ชุมชนไทยสามารถเข้าถึงและได้รับการยอมรับจากฝ่ายการเมืองแคนาดา

          สนับสนุนให้ชุมชนไทยทั้งในกรุงออตตาวา และเมืองใหญ่ตามรัฐต่าง ๆ อาทิ โทรอนโต มอนทรีออล วินนิเพก สามารถเข้าถึงและเกิดความร่วมมือและสนับสนุนฝ่ายบ้านเมืองของแคนาดา เพื่อให้ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนด้านงบประมาณและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม และให้ได้รับการยอมรับในฐานะชุมชนที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศแคนาดา

          ตัวชี้วัด (1) การร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทย  (2) ความพอใจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจากชุมชนไทย และ (3) ความก้าวหน้าของชุมชนไทยที่ได้รับจากการยอมรับจากทางการแคนาดา


19 กุมภาพันธ์ 2558